Leren over boven- én ondergrond in 3D

Een set onderwijsmodulen over het belang van integratie van ondergrondse en bovengrondse geo-informatie

In  samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft EduGIS een lessenserie gemaakt over de ondergrond en de samenhang met de bovengrond.

Ga met je leerlingen aan de slag met actuele vraagstukken!

Wanneer leerlingen deze lessen doorlopen zullen ze merken dat intensief gebruikte gebieden als Nederland continu veranderen door de aanleg van onder andere woonwijken, bedrijven en wegen.  Ze ontdekken dat elke verandering weloverwogen dient plaats te vinden waarbij niet alleen het gebruik en de inrichting van de bovengrond, maar ook het gebruik en de inrichting van de ondergrond betrokken moet worden. Dit vereist denken in 3D modellen.

Drie lessen
Er zijn drie lessen beschikbaar over verschillende actuele thema’s.

1. De les over het Groene Hart geeft inzicht over huidig en toekomstig ruimtegebruik in dit veronderstelde ‘lege’ gebied. Waar kunnen en mogen we bouwen? Lees meer…

2. De les over Klimaatadaptatie in Ede laat zien hoe gemeenten omgaan met extreme weersomstandigheden. Hoe maken je gebruik van het landschap en ondergrond  om de problemen te begrijpen én op te lossen? Lees meer…

3. De les over het Grevelingenmeer bespreekt het effect van de primaire waterkeringen in Zeeland op de veiligheid en de gevolgen die dit heeft voor andere belanghebbenden zoals agrariërs en de ecologie. Lees meer…

Drie niveaus
De lessen zijn geschikt voor leerlingen van groep 8 tot en met vwo 6. De lessen verschillen in lengte, taalgebruik en didactische aanpak. Gebruik de niveaus ook om in de klas te kunnen differentiëren.

Niveau A:   groep 8 t/m jaar 2 van het VO

Niveau B:   3 havo/vwo/vmbo-t

Niveau C:   4, 5, 6 vmbo-t/havo/vwo

 

De opdrachten zijn online uit te voeren via ESRI’s StoryMap waarbij er gebruik wordt gemaakt van EduGIS Atlas en andere kaartviewers. De ondergrond wordt verkend via de online tools van het BRO-loket van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Basisregistratie Ondergrond