Uit de reeks – Leren over onder- én bovengrond in 3D

Module ‘Het Groene Hart’

Deze les laat leerlingen actief kennis maken met de landstreek ‘het Groene Hart’ vanuit verschillende dimensies. Is het Groene Hart leeg, of is het aan het verstedelijken? Waardoor ontstaan hoogteverschillen in laagliggend land? Heeft bodemdaling effect op de keuze van bouwlocaties? En welke rol speelt de ondergrond hierbij? Dit zijn vragen waar de leerling mee te maken krijgt. Optioneel is er een eindopdracht waarbij het geleerde toegepast kan worden in de eigen omgeving.

Aansluiting bij het curriculum
Leerlingen oefenen met geografische vaardigheden zoals informatie selecteren, verwerken en weergeven en passen geografische werkwijzen toe bij het beantwoorden van geografische vragen.
Voor het PO sluit de les aan op de inhoudslijn ‘Ruimte om je heen’ over de inrichting van de ruimte, Bevolking en Ruimte (vmbo) en bij Domein E: Leefomgeving (havo-vwo)
Voor het VO kan de les worden ingezet worden om regionale vraagstukken te behandelen. De nadruk ligt op laagveen-gebieden die kwetsbaar zijn voor wateroverlast, droogte en bodemdaling. Daarbij wordt de ondergrond in beeld gebracht. Bij stedelijke planning (Randstad) spelen belangrijke vraagstukken rondom duurzaamheid, leefbaarheid en werken die buiten de grenzen van de stad reiken. Het Groene Hart kent een bijzondere positie te midden van de Randstad.

De opdracht is online uit te voeren via ESRI’s StoryMap waarbij er ook gebruik wordt gemaakt van de EduGIS kaartviewers. De ondergrond wordt verkend via de online tools van het BRO-loket van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Leerlingen noteren hun antwoorden digitaal in een door de docent gekozen tekstverwerker. Werken in duo’s op twee schermen wordt aangeraden.

De lesmodule wordt aangeboden op drie leerniveau’s:
(Download eventueel hier een .pdf met QR-codes)

A
groep 8 t/m jaar 2 van het VO

B
3 havo/vwo/ vmbo-T

C
4 vmbo, 4, 5, 6 havo/vwo

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken – Basisregistratie Ondergrond