Bronnen / links

Geo-informatietechnologie

Geo-informatietechnologie in het voortgezet onderwijs
(© 2013, Tim Favier)
80 pagina’s

INHOUD

 • Wat is geo-informatietechnologie?
 • Toepassing van geo-informatietechnologie in de praktijk
 • Beschikbare geo-informatietechnologie voor het VO
 • Lesmaterialen
 • Beschikbaarheid van digitale geo-informatie
 • Geo-informatietechnologie in het curriculum
 • Manieren om geo-informatietechnologie toe te passen
 • Voorbeelden van lesmethodes
 • Kaartvaardigheden: analoog versus digitaal
 • Vakdidactisch onderzoek
 • Meer informatie
 • Literatuur
Hier te downloaden als PDF (66MB).

brochureTim400

Bronvermelding

Bronvermeldingen voor de belangrijkste externe datasets in EduGIS. Staat een door u geleverde dataset er niet bij? Laat het weten via info@edugis.nl of gebruik het contactformulier!

naam leverancier gebruiksvoorwaarden versie
Europa – landgebruik (1990, 2000, 2006) EEA – CORINE program Niet-commercieel, bronvermelding 2006
Afstanden tot voorzieningen over de weg ObjectVision CC-SA-BY-NL-30 2013
Voorzieningen: voor- en naschoolse opvang ; onderwiijs data.overheid.nl  2013
Voorzieningen: zorg risicokaart.nl  2013
Voorzieningen: openbaar vervoer 9292opendata.org  2013
LandschappenDeellandschappen Cultuurhistorisch GIS (CultGIS) Niet-commercieel, bronvermelding
Hydrografische gegevens Noordzee: platforms, kabels, leidingen, windparken en -turbines, grenzen CP, verkeerscheidingsstelsel, wingebieden, militaire gebieden Rijkswaterstaat Niet-commercieel, bronvermelding 2011
Hydrografische gegevens Noordzee: waterdiepte, kusthoogte, vaargeulen Rijkswaterstaat geoservices Niet-commercieel, bronvermelding 2012
Hydrografische gegevens Noordzee: scheepswrakken Dienst der Hydrografie, Koninklijke Marine Niet-commercieel, bronvermelding, niet bestemd voor navigatie 2012
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) Kadaster Bronvermelding 2013
Waterschappen (Administratieve indelingen) Waterschap Zuiderzeeland Bronvermelding 2011
Zuiderzeeland (Water):- bodemdaling 2015- bodemdaling 2050- kwel- waterzuivering Waterschap Zuiderzeeland Bronvermelding 2011
historische topografische kaart Curaçao UB VU (bijzondere collecties) Bronvermelding:Kaartenverzameling, Bijzondere Collecties, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam 1911
historische kaarten Blaeu UB UvA (bijzondere collecties) Bronvermelding:Atlas Maior Blaeu, 1664. Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Bijzondere Collecties 1664
gemeenten CBS Gebruik is kosteloos, bronvermelding is verplicht 2010/2005
wijken CBS Gebruik is kosteloos, bronvermelding is verplicht 2010/2005
buurten CBS Gebruik is kosteloos, bronvermelding is verplicht 2010/2005
top250 Kadaster Open data 2013
top50 Kadaster Open data 2013
top25 Kadaster Open data 2013
eurogeomap bebouwde kommen en transportroutes onbekend onbekend onbekend
bodemgebruik per gemeente CBS statline Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging voor eigen gebruik of intern gebruik is toegestaan. 2000
waterkeringen onbekend onbekend onbekend
dijkhoogtes onbekend onbekend onbekend
waterstandsvakken onbekend onbekend onbekend
percelen Kadaster onbekend onbekend
referentielijnen Kadaster onbekend onbekend
hoogte t.o.v. N.A.P. Stuurgroep AHN Een gebruikersovereenkomst moet worden getekend. onbekend
Grondsoortenkaart  Alterra-WUR Een gebruikersovereenkomst moet worden getekend. 2005