Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is gebaseerd op het proefschrift van Adwin Bosschaart. De lessenserie omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden. De lessenserie is beschikbaar voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: www.geografie.nl Zie voor een overzicht van het lesmateriaal de volgende pagina:...
Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS

Kennismaking met EduGIS Onderzoek in de omgeving van eigen huis en school om kennis te maken met de basisfuncties van EduGIS.   Ga naar … Lesmateriaal (pdf) Lesmateriaal naast de kaart N.B. Schermbreedte minimaal 1280px! Niet geschikt voor...
Nederland in 2040

Nederland in 2040

Nederland in 2040 Hoe ziet Nederland er uit in 2040? Die vraag stelden het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) samen met Cito en het Onderwijscentrum VU in 2010 aan scholieren van 12-15 jaar. Duizend leerlingen van 25 scholen deden mee. Samen tekenden zij 700 kaarten met een legenda en toelichting. Dat leverde verrassende resultaten op. De toekomst van Nederland in kaart. Hun toekomst. De samengestelde kaart Nederland in 2040 geeft een idee van hoe veel leerlingen denken dat Nederland er in 2040 uitziet. Veel leerlingen verwachten dat er in 2040 grote stukken Nederland overstroomd zullen zijn en dat grote stukken nieuw land worden ingepolderd. De leerlingen vulden ook een enquête in met vragen over Nederland in 2040. Leerlingen verwachten in 2040 een welvarend Nederland met veel milieuvervuiling. Op dinsdag 29 juni 2010 tussen 13.00 en 14.00 uur is de winnaar van de kaarttekenwedstrijd en de winnende klas bekend gemaakt. Mathijs Bijkerk van Het Streek in Ede tekende de beste kaart. Een brugklas van de Willem de Zwijger SG in Schoonhoven o.l.v. docente Linda van Kleef was de beste klas. Anafleur Verburg uit deze brugklas kreeg een eervolle vermelding voor haar kaart. De hoofdprijs – een ballontocht boven Nederland – is namens de jury uitgereikt door Alexander Pechtold aan Mathijs Bijkerk. Het rapport met de belangrijkste enquêteresultaten en de belangrijkste bevindingen van de kaarttekenwedstrijd is aangeboden aan de directeur-generaal Ruimte van VROM, drs. Chris Kuijpers. Ga naar …   De samengestelde kaart – groot (pdf)  Artikel in Binnenlands Bestuur...
Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland

Excursiepunten Noord-Holland Dic van Hummel, aardrijkskundedocent aan het St.Nicolaaslyceum te Amsterdam, heeft excursiepunten in Noord-Holland verzameld en beschreven. De uitgebreide verzameling is voor iedereen beschikbaar gesteld als KMZ-bestand voor gebruik in Google Earth. Als bronnen gebruikte hij o.a. de aardkundige waardenkaart van de provincie Noord-Holland, de (oude) RIN rapporten van Gerard Gonggrijp, de website www.geosites.nl, informatie van Alterra en informatie van het Platform Aardkundige Waarden. Ook voegde hij stukjes van de AHN in om overgangen in de duinstreek, in het grensgebied Holoceen-Pleistoceen en een overgang tussen veenpolder en droogmakerij beter zichtbaar te maken (zie afbeelding). We nodigen je van harte uit gebruik te maken van deze set excursiepunten. En vanzelfsprekend juichen we het ontwikkelen van vergelijkbare verzamelingen voor andere provincies van harte toe. Heb je al een overzicht van interessante excursiepunten of wil je er één maken, laat het ons weten. Link KMZ bestand Excursiepunten...
NAP project

NAP project

NAP Project Het monument voor het Normaal Amsterdams Peil (NAP) in het stadhuis van Amsterdam is sinds 12 oktober 2010 uitgebreid met een bezoekerscentrum. Onderdeel daarvan is een expositie over de geschiedenis van het NAP en een educatieve ruimte waarin leerlingen van circa 10-15 jaar actief bezig kunnen zijn met opdrachten en metingen. Eén van de opdrachten is een EduGIS module die thuis of op school uitgevoerd kan worden. Daarnaast is een NAP Waterpeilroute beschikbaar waarmee leerlingen in de omgeving van het Waterlooplein kennis maken met de sterk aan water gerelateerde historie van de Amsterdamse binnenstad en zelf metingen van het grondwaterpeil uitvoeren in de door Waternet beheerde waterpeilbuizen. Locatie NAP bezoekerscentrum Stadhuis Amsterdam Amstel 1 (ingang Waterlooplein) Voor openingstijden en achtergrondinformatie: zie www.normaalamsterdamspeil.nl . Beschikbare documenten EduGIS opdracht Docentenhandleiding NAP educatief materiaal PowerPoint versie 1 PowerPoint versie 2 Opdrachten niveau 1 (bovenbouw basisonderwijs) Opdrachten niveau 2 (onderbouw vmbo) Opdrachten niveau 3 (onderbouw havo/vwo) Waterpeilroute (veldwerk in de omgeving van het NAP monument, Waterlooplein) Docentenhandleiding waterpeilroute Logboek waterpeilroute...