VR-veldonderzoek “Ruimte voor de Waal”

Dit VR-veldonderzoek is bedoeld voor 3 HAVO/VWO, en gaat over het Ruimte voor de Waal project. Dit Ruimte voor de Rivierproject is uitgevoerd tussen 2012 en 2016 bij de Waal bij Nijmegen. De centrale vraag in deze expeditie is “Welke maatregelen zijn genomen, en waarom?”. Leerlingen proberen deze vraag te beantwoorden door verschillende locaties in en rond Nijmegen te bezoeken, en daar observaties te doen. Ruimte voor de Waal – docentenhandleiding Ruimte voor de Waal –...
Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Hoog water op het schoolplein? (KNAG)

Nederlanders zijn zich niet of nauwelijks bewust van het gevaar van een ernstige overstroming in hun omgeving. ‘Hoog water op het schoolplein?’ zet leerlingen aan het denken over de kwetsbaarheid van Nederland ten aanzien van overstromingen. De lessenserie is gebaseerd op het proefschrift van Adwin Bosschaart. De lessenserie omvat zeven lessen en is bedoeld voor de 3e klas havo/vwo. De inhoud heeft betrekking op de opeenvolging van gebeurtenissen tijdens een overstroming (hoogwater > dijkdoorbraak > overstromingswater > gevolgen > preventie en rampenbestrijding). De overstromingsrisico-atlas staat centraal. Leerlingen kunnen daarmee verkennen wat er gebeurt als dijken of duinen doorbreken in de eigen omgeving. Op een digitale kaart kunnen ze klikken op dijken en zien hoe het achterliggende land in de loop van enkele uren of dagen onder water loopt. In de lessenserie zijn ook historische kaarten, oude foto’s en verhalen opgenomen over overstromingen in het verleden. Op deze manier worden de leerlingen er toe aangezet om na te denken over overstromingsdreiging en de noodzaak zich daar op voor te bereiden. De lessenserie is beschikbaar voor het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Waterschap Rivierenland, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Bron: www.geografie.nl Zie voor een overzicht van het lesmateriaal de volgende pagina:...
Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO)

Rivierbeheer (PO) Inhoud De PO Rivierbeheer gaat over het Ruimte voor de Rivier project. Dit project is opgezet om ervoor te zorgen dat de Nederlandse rivieren in de toekomst meer water kunnen afvoeren zonder dat de dijken hoeven worden verhoogd. In het project worden maatregelen zoals dijkverlegging, retentiepolders, uiterwaardafgraving, aanleg van nevengeulen uitgevoerd om te zorgen dat de hoogwaterstanden niet te veel zullen stijgen. De vraag welke maatregelen het meest geschikt zijn is een complexe vraag. Naast veiligheidsbelangen spelen ook de belangen van de bewoners, belangen van de scheepvaart, natuurbelangen en belangen van de landbouwsector. Leerdoelen In deze lesmodule leren leerlingen hoe het riviersysteem werkt, hoe het Nederlandse rivierengebied is ingericht en hoe het Nederlandse rivierbeleid in elkaar zit. Daarnaast doen ze kennis op over het Ruimte voor de Rivier project. Ze leren uit welke type maatregelen gekozen gaat worden (dijkverlegging, retentiepolders, uiterwaardafgraving, aanleg van nevengeulen etcetera) en wat de effecten van deze maatregelen zijn op de hoogwaterstanden, landbouw, natuur en bevolking. Doelgroep bovenbouw HAVO / VWO. Planning De lesmodule duurt 2 tot 3 lesuren. Het mogelijk om er een korte praktische opdracht aan vast te plakken. Je kunt leerlingen bijvoorbeeld de opdracht geven een adviesrapportje voor Rijkswaterstaat te schrijven. Benodigde software Deze lesmodule maakt gebruik van twee programma’s, Google Earth en de ‘Blokkendoos’. Google Earth wordt niet alleen gebruik om luchtfoto’s en satellietbeelden te bekijken. Leerlingen moeten ook digitale kaartlagen (KMZ bestanden) inladen. Deze kaartlagen bevatten onder andere alle Ruimte voor de Rivier maatregelen langs de Waal, Rijn/Lek en IJssel. Zo kunnen de leerlingen zelf kijken waar welke maatregelen in overweging zijn. De ‘Blokkendoos’ is een programma dat...
IJs en Klimaatverandering

IJs en Klimaatverandering

IJs en Klimaatverandering In deze lesmodule ga je een onderzoek uitvoeren naar afsmelten van gletsjers in verschillende gebieden in de wereld. Vaak hoor je berichten dat klimaatsverandering leidt tot afsmelten van gletsjers. Maar hoe zit dat nou precies? In de lesmodule leer je hoe gletsjers, ijskappen en zee-ijs eruit zien en hoe ze werken. Daarnaast leer je wat de gevolgen zijn van klimaatsverandering op gletsjers, ijskappen en zee-ijs. Tegelijkertijd breid je je ervaring in het interpreteren van satellietbeelden, hoogtemodellen, kaarten en foto’s verder uit. Ook doe je vaardigheden op in het werken met geografische data. Ga naar … Weergeven van het lesmateriaal naast Google Earth (pdf) Antwoordformulier (blanco) (word)...
Globalisering: China, Nederland en de rest

Globalisering: China, Nederland en de rest

Globalisering: China, Nederland en de rest… De wereld verandert. Niet zo lang geleden was het duidelijk: de rijke landen lagen in ‘het westen’ en de arme landen in ‘het zuiden en het oosten’. Nu gaat het in Oost- en Zuidoost Azië door de globalisering veel beter. Globalisering betekent onder andere dat steeds meer landen deel uitmaken van de wereldhandel. Ook Volksrepubliek China (People´s Republic of China, gewoonlijk China genoemd) profiteert hiervan. Dit land is economisch enorm gegroeid. Op veel producten die je koopt, staat Made in China. Ga naar … Lesmateriaal (pdf)  ...